نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی سمکد
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۲ ۱۴ ۷۷
lamassu
Yalda Tournament
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۲۳ ۴۷۳
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - آنلاین دوم
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۷ ۲۲۵
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - آنلاین اول
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ ۱ ۱۹۷
دانشگاه شهید بهشتی
مسابقه برنامه‌نویسی روز دانشکده بهشتی
۲۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۶ ۸۱
دبیرستان دوره اول علامه حلی سه تهران
چهارمین دوره مسابقات سمکد - دستگرمی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۱ ۳۶۶
DigiPay
DigiPay Fintech Challenge
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ ۱ ۴۲۳
Digikala Next
Digikala Academy Challenge
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۰ ۱ ۱۳۲
lamassu
CLASH OF CODERS
۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ ۱۹ ۹۵
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
ICPC 2019 Qualification Round 3
۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۵ ۱۱ ۳۳
۱۰ از ۸۱ مسابقه