جهت جلوگیری از اشتباه در تعیین رتبه، در صورتی که بیش از یک ارسال با نمره‌ی کامل در سوالی دارید به بخش "همه‌ی ارسال‌ها" رفته و ارسال نهایی خود را برابر با اولین ارسال خود با نمره‌ی کامل بگذارید. فرسته‌های پس از ارسال نهایی‌تان در رتبه‌بندی در نظر گرفته نخواهند شد.

سوال زرد