برای گرفتن ورودی از توابع ()raw_input یا ()input استفاده کنید.

جزایر اقیانوس آرام