امیر پارسا موبد
کارکشته
عضویت در ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
امتیاز: ۱۸۰۹

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۱۳۶۲ ۲۴۳۴ ۲۴۴۰ ۲۵۳۵ ۲۵۹۶ ۲۷۰۸ ۲۷۹۶ ۲۷۹۸ ۲۸۸۵ ۳۰۳۱ ۳۱۰۷ ۳۱۰۸ ۳۱۰۹ ۳۴۰۵ ۳۴۰۶ ۳۴۰۹ ۳۴۲۹ ۳۵۳۷ ۳۵۳۸ ۳۵۳۹ ۳۵۴۰ ۳۵۴۱ ۳۵۴۲ ۴۰۶۵ ۶۳۹۹ ۶۴۰۳ ۷۹۹۸ ۷۹۹۹ ۸۰۰۱ ۸۸۳۸ ۸۸۳۹ ۸۹۴۴ ۱۰۱۶۲ ۱۰۱۶۳ ۱۰۱۶۸ ۱۰۲۳۰ ۱۰۲۳۱ ۱۰۳۲۵ ۱۰۳۲۶ ۱۰۳۳۰ ۱۰۹۳۷ ۱۰۹۴۲ ۱۵۱۲۴ ۱۷۲۴۴ ۱۷۲۴۵ ۱۷۲۴۶ ۱۷۶۷۵ ۱۷۶۷۹ ۱۷۹۰۲ ۲۰۲۴۹ ۲۰۲۵۶ ۲۰۲۵۷ ۲۰۲۵۸ ۲۰۲۶۱ ۲۳۴۶۷ ۲۶۱۱۲ ۲۶۶۵۱ ۲۶۶۵۲ ۲۶۶۵۳ ۲۸۹۴۷ ۲۸۹۴۸ ۲۸۹۴۹ ۲۸۹۵۰ ۲۸۹۵۱ ۲۸۹۵۲ ۳۴۰۸۶ ۳۴۰۸۸ ۳۵۲۵۸ ۳۵۲۵۹ ۳۵۲۶۰ ۴۹۰۳۱ ۵۱۸۶۵ ۵۱۸۶۶ ۵۱۸۶۷ ۵۱۸۶۸ ۵۱۸۶۹ ۵۱۸۷۰

سؤالات حل‌شده در بخش دانشگاهی

۲۷۶ ۲۸۰ ۲۸۲ ۵۸۹ ۵۹۵ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۴۷ ۶۴۹ ۶۵۸ ۷۱۲ ۹۷۳۹ ۹۷۷۴

سؤالات حل‌شده در بخش المپیاد

۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۶۱ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۷ ۵۲۹ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۴۰ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۷۲۵ ۷۲۶ ۲۷۴۱ ۲۷۴۲ ۳۰۱۷ ۳۰۱۸ ۳۰۱۹ ۶۱۴۲ ۶۱۴۳ ۶۱۴۴ ۶۷۷۷ ۶۷۷۹ ۸۱۴۸ ۸۱۴۹ ۸۱۵۰ ۸۵۲۷ ۸۵۲۸ ۸۵۲۹ ۹۰۵۶ ۹۰۵۷ ۹۰۵۸ ۹۲۶۷ ۹۲۶۸ ۹۲۶۹ ۹۷۸۱ ۹۷۸۲ ۹۷۸۳ ۹۸۰۰ ۹۸۰۱ ۹۸۰۲ ۹۸۵۷ ۹۸۵۸ ۱۴۹۳۲ ۱۴۹۳۳ ۱۵۳۶۴ ۱۵۳۶۵ ۱۵۳۶۶ ۱۷۵۰۰ ۱۷۵۰۱ ۱۷۵۰۲ ۱۷۸۲۰ ۱۷۸۲۱ ۱۷۸۲۲ ۱۸۰۷۹ ۱۸۰۸۱ ۱۸۶۵۳ ۱۸۶۵۴ ۱۸۷۸۰ ۱۸۷۸۲ ۱۸۸۴۷ ۱۸۸۴۸ ۱۸۸۴۹ ۳۲۴۷۱ ۳۲۴۷۲ ۳۲۴۷۳ ۳۳۰۱۹ ۳۳۰۲۰ ۳۳۰۲۱ ۳۳۰۹۱ ۳۳۰۹۳ ۳۳۰۹۴ ۳۴۰۸۹ ۳۴۰۹۰ ۳۴۰۹۱ ۳۴۲۶۱ ۳۴۲۶۲ ۳۴۲۶۳ ۳۴۴۰۴ ۳۴۴۰۵ ۳۴۴۰۶ ۶۶۳۷۲ ۶۶۳۷۳ ۶۶۳۷۴ ۶۶۳۷۶ ۶۶۳۷۷