امید رضا حیدری
مبتدی
عضویت در ۱ بهمن ۱۳۹۵
امتیاز: ۱۳۳۶