پیام یاسائی
کدآموز
عضویت در ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
امتیاز: ۱۴۹۴

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۳۴۹۳۷ ۳۴۹۳۸ ۳۵۷۴۲ ۳۵۷۴۳

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۳۵۲۵۳ ۳۵۲۵۴