سید پارسا میرطاهری
کارکشته
عضویت در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
امتیاز: ۱۹۰۹