نیما حیدری نسب
کدآموز
عضویت در ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
امتیاز: ۱۴۷۶

سؤالات حل‌شده در بخش تکنولوژی

۱۴۴۴۵ ۱۵۶۸۱ ۱۵۶۸۸ ۱۵۶۸۹ ۱۶۳۹۶ ۱۶۳۹۷ ۱۷۳۰۷ ۱۷۳۰۸ ۱۷۳۰۹ ۱۷۴۹۶ ۱۷۴۹۷ ۱۷۴۹۹ ۱۷۹۰۶ ۱۷۹۰۷ ۱۸۸۵۰ ۱۸۸۵۱ ۱۸۸۵۲ ۲۱۲۰۵ ۲۱۲۰۷ ۲۱۲۱۰ ۲۱۲۱۵ ۲۱۲۱۶ ۲۱۲۱۷ ۲۱۲۱۸ ۲۱۲۱۹ ۲۱۲۲۰ ۲۱۲۲۱ ۲۱۲۲۶ ۳۳۰۳۱ ۳۳۰۳۳ ۳۳۰۳۴ ۳۳۰۳۵ ۳۳۰۳۶ ۳۳۰۳۸ ۳۳۰۴۳ ۳۳۱۲۳ ۳۳۴۷۳ ۳۳۴۸۸ ۳۴۹۳۷ ۳۴۹۳۸ ۳۴۹۳۹ ۳۴۹۴۰ ۳۴۹۴۱ ۳۵۷۴۱ ۳۵۷۴۲ ۳۵۷۴۳ ۳۵۷۴۴ ۴۳۸۴۴

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۲۴۳۹ ۲۴۴۱ ۲۵۲۹ ۲۵۳۰ ۲۵۵۱ ۲۶۳۶ ۲۶۳۷ ۲۶۵۹ ۲۷۰۵ ۲۷۹۴ ۲۸۸۵ ۲۸۸۶ ۲۸۸۷ ۳۰۲۹ ۳۱۰۷ ۳۴۰۳ ۳۴۰۴ ۳۴۰۵ ۳۴۰۶ ۳۴۰۸ ۳۴۰۹ ۳۴۱۰ ۳۴۱۱ ۳۴۱۲ ۳۴۱۴ ۳۴۱۵ ۳۴۱۶ ۳۴۲۹ ۳۴۳۰ ۳۵۳۷ ۳۵۳۸ ۳۵۳۹ ۳۵۴۰ ۳۵۵۸ ۳۵۶۱ ۴۰۶۵ ۴۰۶۶ ۴۰۶۷ ۶۰۸۲ ۶۰۸۴ ۶۳۷۴ ۶۵۸۱ ۷۶۰۹ ۷۹۹۸ ۸۸۳۸ ۸۹۳۸ ۹۱۰۹ ۱۰۱۶۲ ۱۰۱۶۳ ۱۰۱۶۶ ۱۰۲۳۰ ۱۰۲۳۱ ۱۰۲۳۲ ۱۰۲۳۳ ۱۰۲۳۴ ۱۰۲۳۵ ۱۰۳۲۵ ۱۰۳۲۶ ۱۰۳۲۷ ۱۰۶۳۶ ۱۴۵۸۰ ۱۴۵۸۱ ۱۷۲۴۴ ۱۷۲۴۵ ۱۷۶۷۵ ۱۷۶۷۶ ۱۷۶۷۹ ۱۷۹۰۲ ۲۰۲۴۹ ۲۰۲۵۰ ۲۰۲۵۱ ۲۰۲۵۶ ۲۰۲۵۷ ۲۰۲۵۸ ۲۶۱۰۹ ۲۶۱۱۰ ۲۶۶۵۱ ۲۸۹۴۷ ۳۱۰۲۵ ۳۳۰۲۳ ۳۳۰۲۶ ۳۳۰۴۵ ۳۳۰۴۶ ۳۴۰۸۱ ۳۵۲۵۳ ۴۰۳۲۴ ۴۱۱۷۲ ۴۱۱۷۵ ۴۴۰۷۲ ۴۴۰۸۰

سؤالات حل‌شده در بخش دانشگاهی

۲۷۷ ۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۸ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۸ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۵ ۵۹۷ ۶۰۳ ۶۰۵ ۶۰۷ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۴۰ ۶۴۷ ۶۴۹ ۶۵۱ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۸ ۶۶۰ ۹۷۲۲ ۹۷۳۹ ۹۷۴۳ ۹۷۷۳ ۹۷۷۴ ۱۱۵۸۵ ۱۲۹۱۲

سؤالات حل‌شده در بخش المپیاد

۴۴۵ ۸۵۲۷