علی اسدی
کدآموز
عضویت در ۳۰ شهریور ۱۳۹۷
امتیاز: ۱۴۳۱

سؤالات حل‌شده در بخش مسابقه

۱۷۶۷۵ ۳۵۲۵۳

سؤالات حل‌شده در بخش دانشگاهی

۵۹۴ ۶۵۱ ۶۵۵ ۹۷۷۴