سؤالات دسته‌ی «المپیاد»

شناسه سؤال برچسب‌ها تعداد حل
۵۱۷ چراغ های آزادراه داده ساختار دوره ۲۴ ۱۰۵
۵۱۶ موزه برنامه‌نویسی پویا دوره ۲۴ ۶۲
۵۱۵ آسفالت گراف دوره ۲۴ ۱۶۵
۵۱۴ زیر جام داده ساختار دوره ۲۴ ۷۲
۵۱۳ مزرعه داده ساختار دوره ۲۴ ۱۲۳
۵۱۲ تخریب برنامه‌نویسی پویا خلاقانه دوره ۲۴ ۱۳۶
۵۱۱ زمستان ریاضیات گراف مقدماتی دوره ۲۴ ۹۱
۴۶۱ خانواده بلک داده ساختار درخت مقدماتی دوره ۲۴ ۱۱۱
۴۵۸ ربات گراف مقدماتی دوره ۲۴ ۱۵۶
۴۵۷ رنگ آمیزی داده ساختار مقدماتی دوره ۲۴ ۱۷۳
۴۴۸ ابر جایگشت ریاضیات دوره ۲۴ ۶۵
۴۴۷ اسم بچه! داده ساختار رشته‌ها دوره ۲۴ ۹۹
۴۴۶ گاو صندوق بزرگ برنامه‌نویسی پویا ریاضیات مقدماتی دوره ۲۴ ۹۵
۴۴۵ تخمین رتبه پیاده سازی مقدماتی دوره ۲۴ ۲۸۶
۴۴۴ مادر بزرگ داده ساختار مقدماتی دوره ۲۴ ۲۴۷
۴۴۳ چک برگشتی گراف مقدماتی دوره ۲۴ ۲۱۷
۴۴۱ و مهندس گراف را ساخت گراف مقدماتی دوره ۲۴ ۱۶۰
۴۴۰ آقای مهندس وارد می‌شود برنامه‌نویسی پویا درخت مقدماتی دوره ۲۴ ۱۸۰
۱۸ از ۱۱۸ سؤال