سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۹۹۰۰ زندان گراف مسابقه سی‌روز ۴۶
۶۹۸۹۹ اتل متل توتوله پیاده سازی مسابقه سی‌روز ۲۷۷
۶۹۸۹۸ رشته‌های وارواژه پیاده سازی خلاقانه مسابقه سی‌روز ۱۷۸
۶۴۴۳۹ داده‌داری پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۳۴
۶۴۴۳۸ مسابقه پیچیده پیاده سازی جست و جو مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۱۰
۶۴۴۳۷ جاستیفای پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۱۰۵
۶۴۴۳۶ نعلم کو؟! ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۲۶۴
۶۴۴۳۵ خط شکسته پیاده سازی ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۵۲۰
۶۴۴۳۴ چاپگر پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۱۰۰۵
۶۲۴۶۰ نوشابه خنک داده ساختار درخت گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۳
۶۲۴۵۹ افراز توان دار برنامه‌نویسی پویا ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۱
۶۲۴۵۸ گراف سفید و سیاه حریصانه گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۳
۶۲۴۵۷ تربچین ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۵۸
۶۲۴۵۵ استخدام در ترب ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۹۷
۶۲۴۵۲ زمین ترب پیاده سازی حریصانه تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۶۲
۶۲۴۵۱ در جستجوی ترب پیاده سازی تابستون چلنج ۲ - آموزش ۷۹۵
۶۱۰۴۵ فرار مالیاتی! چالشی گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱
۶۱۰۴۴ کشف تبانی! گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶
۶۱۰۴۲ زمین بازی ۲ داده ساختار آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۶
۶۱۰۴۱ زمین بازی ۱ ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۱۰
۲۰ از ۵۳۴ سؤال