سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۴۹۰۳۱ مسیرهای بلند برنامه‌نویسی پویا گراف مسابقه چکاوا - نهایی ۱۴
۴۹۰۳۰ کوچکِ بزرگ ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۷۱
۴۹۰۲۹ دیوار مهربانی ریاضیات مسابقه چکاوا - نهایی ۱۰۶
۴۹۰۲۸ کلید چراغ پیاده سازی مسابقه چکاوا - نهایی ۸۳۸
۴۴۰۸۰ تخفیف جشنواره حریصانه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۲۷۸
۴۴۰۷۹ تولد تاریخی پیاده سازی مسابقه ICPC دوم - آموزش ۹
۴۴۰۷۸ اعداد تپه‌ای برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۸
۴۴۰۷۷ کاغذ کادو چهارضلعی ریاضیات هندسه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۸۴
۴۴۰۷۶ خوش‌حالی تولد برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۹
۴۴۰۷۵ حیدری نژادپرست داده ساختار برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC دوم - آموزش ۷
۴۴۰۷۴ سرمایه‌گذاری کم‌دردسر حریصانه مسابقه ICPC دوم - آموزش ۳۰
۴۴۰۷۳ غیر قابل تمایز داده ساختار خلاقانه گراف مسابقه ICPC دوم - آموزش ۳
۴۴۰۷۲ سطح مکعب ریاضیات مسابقه ICPC دوم - آموزش ۲۲۸
۴۱۱۸۱ Ceremony پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۷۸
۴۱۱۸۰ Settlements خلاقانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۵
۴۱۱۷۹ Hiker گراف مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۸ Hat حریصانه مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴۱
۴۱۱۷۷ Trays برنامه‌نویسی پویا پیاده سازی مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۸
۴۱۱۷۶ Road برنامه‌نویسی پویا مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۴
۴۱۱۷۵ Dice ریاضیات مسابقه ICPC اول - انتخابی دانشگاه گیلان ۲۶۵
۲۰ از ۴۹۱ سؤال