سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۴۴۳۵ خط شکسته پیاده سازی ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۴۹۲
۶۴۴۳۴ چاپگر پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۹۲۱
۶۲۴۶۰ نوشابه خنک داده ساختار درخت گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۳
۶۲۴۵۹ افراز توان دار برنامه‌نویسی پویا ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۱
۶۲۴۵۸ گراف سفید و سیاه حریصانه گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۳
۶۲۴۵۷ تربچین ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۵۶
۶۲۴۵۵ استخدام در ترب ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۹۶
۶۲۴۵۲ زمین ترب پیاده سازی حریصانه تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۵۹
۶۲۴۵۱ در جستجوی ترب پیاده سازی تابستون چلنج ۲ - آموزش ۷۵۳
۶۱۰۴۵ فرار مالیاتی! چالشی گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱
۶۱۰۴۴ کشف تبانی! گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶
۶۱۰۴۲ زمین بازی ۲ داده ساختار آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۶
۶۱۰۴۱ زمین بازی ۱ ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۰۸
۶۱۰۴۰ اتللو پیاده سازی آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۷۳
۶۱۰۳۸ مدرسه شبانه روزی ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۷۹۳
۵۲۵۵۰ جوراب‌ها پیاده سازی چالش DiffCode ۱۰۶
۵۲۵۴۹ مسابقه آشپزی پیاده سازی چالش DiffCode ۸۹
۵۲۵۴۸ چرت پیاده سازی چالش DiffCode ۸۹
۵۲۵۴۷ معادله‌های پیچیده پیاده سازی ریاضیات چالش DiffCode ۸۷
۵۲۵۴۶ رشته موردعلاقه رشته‌ها چالش DiffCode ۳۲۸
۲۰ از ۵۲۷ سؤال