سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۱۰۴۴ کشف تبانی! گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶
۶۱۰۴۲ زمین بازی ۲ داده ساختار آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۶
۶۱۰۴۱ زمین بازی ۱ ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۰۲
۶۱۰۴۰ اتللو پیاده سازی آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶۳
۶۱۰۳۸ مدرسه شبانه روزی ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶۴۰
۵۲۵۵۰ جوراب‌ها پیاده سازی چالش DiffCode ۸۴
۵۲۵۴۹ مسابقه آشپزی پیاده سازی چالش DiffCode ۷۷
۵۲۵۴۸ چرت پیاده سازی چالش DiffCode ۸۰
۵۲۵۴۷ معادله‌های پیچیده پیاده سازی ریاضیات چالش DiffCode ۷۶
۵۲۵۴۶ رشته موردعلاقه رشته‌ها چالش DiffCode ۲۴۲
۵۲۵۴۵ محاسبه پیاده سازی چالش DiffCode ۳۹۸
۵۲۵۴۴ بارکد پیاده سازی ریاضیات چالش DiffCode ۳۱۳
۵۲۵۴۳ بازی پیاده سازی چالش DiffCode ۴۲۳
۵۲۵۴۲ کاکتوس‌های پردردسر پیاده سازی چالش DiffCode ۷۲۶
۵۱۸۷۱ اینتراستلار داده ساختار جست و جو هندسه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲
۵۱۸۷۰ شرکت عمرانی سرداد برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۹
۵۱۸۶۹ بازی فکری برنامه‌نویسی پویا ریاضیات Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۱۴
۵۱۸۶۸ عاشق سرعت برنامه‌نویسی پویا حریصانه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۳۸
۵۱۸۶۷ کشمش در پارک برنامه‌نویسی پویا Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۲۴۲
۵۱۸۶۶ کاف‌کیک جست و جو حریصانه Code With Me (خداحافظ ۹۸) ۷۵۳
۲۰ از ۴۹۷ سؤال