سؤالات دسته‌ی «مسابقه»

شناسه سؤال برچسب‌ها مسابقه تعداد حل
۶۴۴۳۹ داده‌داری پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۳۳
۶۴۴۳۸ مسابقه پیچیده پیاده سازی جست و جو مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۷
۶۴۴۳۷ جاستیفای پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۹۳
۶۴۴۳۶ نعلم کو؟! ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۲۰۵
۶۴۴۳۵ خط شکسته پیاده سازی ریاضیات مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۳۸۴
۶۴۴۳۴ چاپگر پیاده سازی مهارت‌سنجی Career Days - آموزشی ۶۱۱
۶۲۴۶۰ نوشابه خنک داده ساختار درخت گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۲
۶۲۴۵۹ افراز توان دار برنامه‌نویسی پویا ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۱
۶۲۴۵۸ گراف سفید و سیاه حریصانه گراف تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۳
۶۲۴۵۷ تربچین ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۵۳
۶۲۴۵۵ استخدام در ترب ریاضیات تابستون چلنج ۲ - آموزش ۸۹
۶۲۴۵۲ زمین ترب پیاده سازی حریصانه تابستون چلنج ۲ - آموزش ۱۴۳
۶۲۴۵۱ در جستجوی ترب پیاده سازی تابستون چلنج ۲ - آموزش ۵۸۱
۶۱۰۴۵ فرار مالیاتی! چالشی گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۰
۶۱۰۴۴ کشف تبانی! گراف آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶
۶۱۰۴۲ زمین بازی ۲ داده ساختار آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۶
۶۱۰۴۱ زمین بازی ۱ ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۱۰۲
۶۱۰۴۰ اتللو پیاده سازی آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶۳
۶۱۰۳۸ مدرسه شبانه روزی ریاضیات آزمون ورودی کارآموزی تابستانه کداستار ۶۰۱
۵۲۵۵۰ جوراب‌ها پیاده سازی چالش DiffCode ۸۰
۲۰ از ۴۹۱ سؤال