سحاب

سحاب

راهکارهای داده محور
تهران

درباره شرکتفرصت‌های شغلی۲گالری۱
لوگوی شرکت سحاب

استخدام Data Engineer

۲۶ روز پیش

سحاب

تهران
Junior
تمام‌وقت
SQL
Apache Spark
Python
Java
Big Data

ارسال رزومه

لوگوی شرکت سحاب
بسته‌شدهنمایشگاه کار

استخدام Senior Back-end Developer (Django)

۳ ماه پیش

سحاب

تهران
Senior
تمام‌وقت
Python
Django
لوگوی شرکت سحاب
بسته‌شده

سحاب

تهران
Junior
تمام‌وقت
Kubernetes
Ansible
Prometheus
لوگوی شرکت سحاب
بسته‌شدهنمایشگاه کار

سحاب

Junior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

Java
OOP
Data Structures
Concurrent Programming
لوگوی شرکت سحاب
بسته‌شده

سحاب

Junior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

Java
OOP
Data Structures
Concurrent Programming
لوگوی شرکت سحاب
بسته‌شده

سحاب

Junior
تمام‌وقت

امکان دورکاری

Java
OOP
Data Structures
Concurrent Programming