رزومه‌ساز کوئرا

فرصت‌های شغلیشرکت‌ها
Not found

شرکتی یافت نشد

لوگوی شرکت رهنما

رهنما

رهنما
تهران
۵۱-۲۰۰ نفر
Java
Oracle
مشاهده پروفایل
بزرگترین مجموعه دانش بنیان کشور در زمینه‌ تولید نرم‌افزار
تهران
۱۰۰۱-۵۰۰۰ نفر
JavaScript
Python
C#
Node.js
React
SQL Server
Angular
ASP.NET MVC
TypeScript
PostgreSQL
Flutter
Docker
Vue.js
Kotlin
ASP.NET Core
لوگوی شرکت اسنپ
اسنپ، منتظر شماست!
تهران
۱۰۰۱-۵۰۰۰ نفر
Python
Java
PHP
Android
iOS
MySQL
React
Swift
Angular
Docker
Vue.js
Go
Kubernetes
Redis
Cassandra
لوگوی شرکت سحاب
راهکارهای داده محور
تهران
۵۱-۲۰۰ نفر
Python
Java
Docker
Maven
TensorFlow
Apache Spark
Elasticsearch
Machine Learning
Hadoop
Kubernetes
Apache Kafka
Ansible
NoSQL
Big Data
HBase
لوگوی شرکت Quera
سنجش مهارت برنامه‌نویسی، کلاس‌های آنلاین
تهران
۵۱-۲۰۰ نفر
JavaScript
Python
React
Django
PostgreSQL
REST
Elasticsearch
Nginx
Redis
GraphQL
Next.js
لوگوی شرکت Upkey
اولین مرکز رشد دانشجویی/دانش‌آموزی
تهران
۱۰۰۱-۵۰۰۰ نفر
JavaScript
PHP
Angular
TypeScript
HTML5
CSS3
لوگوی شرکت رایانش
تولید محصولات و ارائه خدمات در حوزه‌ی امنیت فضای مجازی
تهران
۵۱-۲۰۰ نفر
Python
C++
C
Django
Linux
Networking
Big Data
Data Mining
Apache Storm
Networkstream
شرکت‌های پرطرفدار هفته

شرکت‌های پرطرفدار هفته


Loading...