برای ویرایش مسابقات ثبت‌نام شده میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.
ویرایش مسابقات ثبت‌نام شده مشاهده جدول امتیازات پرداخت هزینه حضوری کدکاپ

زمان‌بندی

Picture
۶ مهر ۱۳۹۷
Picture
۶ مهر ۱۳۹۷
Picture
Codecup 4 - Android - Warm-Up
آنلاین
زمان تا شروع
دستگرمی اندوید

۶ مهر ۱۳۹۷
Picture
Codecup 4 - Algorithm - Prep
آنلاین
زمان تا شروع
مقدماتی الگوریتمی

۱۲ مهر ۱۳۹۷
Picture
۱۲ مهر ۱۳۹۷
Picture
۱۲ مهر ۱۳۹۷
Picture
۱۳ مهر ۱۳۹۷
Picture
۱۳ مهر ۱۳۹۷
Picture
۱۹ مهر ۱۳۹۷
Picture
Codecup 4 - Front-End - Warm-Up
آنلاین
زمان تا شروع
دستگرمی FrontEnd, React

۱۹ مهر ۱۳۹۷
Picture
۲۰ مهر ۱۳۹۷
Picture
۲۰ مهر ۱۳۹۷
Picture
۲۰ مهر ۱۳۹۷
Picture
۲۰ مهر ۱۳۹۷
Picture
Codecup 4 - Front-End
آنلاین
زمان تا شروع
فرانت اند + react

۲۶ مهر ۱۳۹۷
Picture
۲۷ مهر ۱۳۹۷
Picture
۲۷ مهر ۱۳۹۷
Movie