لطفا فرم اطلاعات شخصی را پر کنید. برای پذیرفته شدن در مسابقه اطلاعات این فرم باید توسط شما تکمیل شود. لینک فرم: https://quera.ir/careers/forms/3WDMWmUpIxNcw7bjq5ILVlzEbcZOfD/

سوال رباته