مسابقه تمرینی برنامه نویسی جمعی از دانشجویان پیام نور هشتگرد

طول و مجموع ارقام