برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
الگوریتمی - رمز الگوریتمی - دنباله الگوریتمی - بادکنک‌ها الگوریتمی - یمررر پایگاه داده - فیفا پایگاه داده - مسافر قزان لینوکس - مدیریت کارها لینوکس - تنظیم Nginx پروژه‌ای - جام کهانی پروژه‌ای - موبایل استور! پروژه‌ای - نت ورک
۱ امیر حسین پاشائی هیر ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۸۰
...
...
۱۵۰
...
۹۰
...
...
۷۲۰
۱ علی شفیعی ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۸۰
...
...
۱۵۰
...
۹۰
...
...
۷۲۰
۳ علیرضا مقدس برهان ۷۰
۰
۱۳۰
...
...
...
۱۵۰
...
۰
۰
۳۶۰
۷۱۰
۴ Eddie Cooro ۷۰
۰
...
...
۹۰
۲۴۰
۱۵۰
...
۹۰
۶۰
...
۷۰۰
۵ parsa ghorbani ۷۰
۱۰۰
...
۱۸۰
...
۰
...
۱۹۲
۹۰
۰
...
۶۳۲
۶ میلاد نوروزی ۷۰
۰
۱۳۰
...
۹۰
۲۴۰
۰
...
۹۰
...
...
۶۲۰
۶ زینب عرفان منش ۷۰
۰
۱۳۰
...
۳۰
...
...
...
۹۰
...
۳۰۰
۶۲۰
۸ رضا عرب پور ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۸۰
...
...
۴۵
...
۹۰
...
...
۶۱۵
۹ سام مصلح ۷۰
۱۰۰
۰
۷۹
۹۰
۲۴۰
...
...
۱۱
...
...
۵۹۰
۱۰ حامد خانکی ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۸۰
...
...
۱۵
...
۹۰
...
...
۵۸۵
۱۱ کامیاب زارع ۷۰
۰
۰
۷۹
۹۰
۲۴۰
...
...
۹۰
...
...
۵۶۹
۱۲ امیرحسین رمضانی ۷۰
۰
۰
...
۹۰
۲۴۰
...
...
۹۰
...
۵۹
۵۴۹
۱۳ امیر مجتبی صبور ۷۰
۱۰۰
۰
۰
...
...
...
...
۹۰
۲۲
۲۵۹
۵۴۱
۱۴ پوریا نامیار ۷۰
۰
۱۳۰
...
۹۰
۲۴۰
...
...
...
...
...
۵۳۰
۱۴ سارا بابک نیا ۷۰
۰
۱۳۰
...
۹۰
۲۴۰
...
...
...
...
...
۵۳۰
۱۴ حسین ذاکری نیا ۷۰
۰
۱۳۰
...
۹۰
۲۴۰
...
...
...
...
...
۵۳۰
۱۷ یوسف آجودانی ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۷۹
۶۰
...
...
...
۹۰
...
...
۵۲۹
۱۸ سپهر عرب نوری ۷۰
...
...
۷۹
۹۰
۲۴۰
...
...
۴۵
...
...
۵۲۴
۱۹ ناصر حسین زاده ۷۰
۰
...
...
۹۰
...
۱۵۰
۱۹۲
...
...
...
۵۰۲
۲۰ Mohammad Movahedmanesh ۷۰
...
...
...
...
...
...
...
۶۷
...
۳۶۰
۴۹۷
۲۱ زهرا محمدی ۷۰
...
...
...
۹۰
۲۴۰
...
...
۹۰
...
...
۴۹۰
۲۱ عرفان مهربان ۷۰
۰
۰
...
۹۰
۲۴۰
...
...
۹۰
...
...
۴۹۰
۲۳ علی رمضانی ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۸۰
...
...
...
...
...
...
...
۴۸۰
۲۳ دیبا هاشمی ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۸۰
...
...
...
...
...
...
...
۴۸۰
۲۳ هادی حجت ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۱۸۰
...
...
...
...
...
...
...
۴۸۰
۲۶ سینا ایمانی ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
۷۹
...
...
...
...
۹۰
...
...
۴۶۹
۲۷ حامد آقابالازاده ۷۰
۰
۰
...
...
...
...
...
۹۰
۰
۳۰۰
۴۶۰
۲۸ فریدون مهری ۷۰
...
...
...
۹۰
...
۱۵۰
...
۹۰
...
۵۹
۴۵۹
۲۹ امیر توکلی حقیقی ۷۰
۰
۱۳۰
...
...
۲۴۰
...
...
...
...
...
۴۴۰
۳۰ آیدا رمضانی ۷۰
۰
...
...
۹۰
۲۴۰
...
...
...
...
...
۴۰۰
۳۰ پوریا هوشمند ۷۰
۰
۰
...
۹۰
۲۴۰
...
...
۰
...
...
۴۰۰
۳۰ نرگس صادقی ۷۰
...
...
...
۹۰
۲۴۰
...
...
...
...
...
۴۰۰
۳۰ آرمان ملک زاده ۷۰
۰
...
...
۹۰
۲۴۰
...
۰
...
...
...
۴۰۰
۳۴ سروش وفایی تبار ۷۰
۱۰۰
...
...
...
...
۱۵
...
۹۰
...
۱۱۹
۳۹۴
۳۵ کیانا رجبعلی زادگان ۷۰
۱۰۰
...
...
۳۰
...
...
۹۶
۹۰
...
...
۳۸۶
۳۶ امیرحسین حبیب‌وند ۷۰
۰
...
...
...
...
...
...
۰
...
۲۹۹
۳۶۹
۳۶ سید علیرضا فاطمی جهرمی ۷۰
۰
...
...
۹۰
...
...
...
۹۰
...
۱۱۹
۳۶۹
۳۸ Hossein Entezari ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
...
...
...
...
...
۶۷
...
...
۳۶۷
۳۹ احسان تی‌تیش
...
...
...
...
۹۰
۲۴۰
۳۰
...
...
...
...
۳۶۰
۴۰ مسعود غیاثی ۷۰
۰
۰
...
۰
۲۴۰
...
۴۸
...
...
...
۳۵۸
۴۱ Ali Keramatipour ۷۰
۱۰۰
۰
۱۸۰
...
...
...
...
...
...
...
۳۵۰
۴۲ ْ ْ ۷۰
۰
...
...
...
...
...
...
۹۰
۰
۱۸۰
۳۴۰
۴۲ ارغوان رضوانی ۷۰
...
...
...
...
...
...
...
۹۰
۰
۱۸۰
۳۴۰
۴۴ Mojtaba Shahbazi ۷۰
۱۰۰
۰
۷۹
...
...
...
...
۹۰
...
...
۳۳۹
۴۴ Hamed Abdi ۷۰
۱۰۰
...
۷۹
...
...
...
...
۹۰
...
...
۳۳۹
۴۶ محمدکاظم فقیه ۷۰
۱۰۰
۱۳۰
...
...
...
...
...
۲۲
...
...
۳۲۲
۴۷ رسول صفری
...
...
...
...
...
۸۰
...
۲۴۰
...
...
...
۳۲۰
۴۷ سام میرکاظمی ۷۰
۰
۰
...
۹۰
۱۶۰
...
...
...
...
...
۳۲۰
۴۹ سعید فراهانی
...
۰
...
...
...
...
۷۵
۲۴۰
...
...
...
۳۱۵
۵۰ فاطمه رحمانی ۷۰
۰
۰
۰
...
...
۱۵۰
...
۹۰
...
...
۳۱۰
۵۵۷ نفر