الگوریتمی - رمز


الگوریتمی - دنباله


الگوریتمی - بادکنک‌ها


الگوریتمی - یمررر


پایگاه داده - فیفا


پایگاه داده - مسافر قزان


لینوکس - مدیریت کارها


لینوکس - تنظیم Nginx


پروژه‌ای - جام کهانی


پروژه‌ای - موبایل استور!


پروژه‌ای - نت ورک