افرادی که در مسابقات APL حضور داشته‌اند یا در جریان سوال‌های آن قرار گرفته‌اند نباید در این مسابقه شرکت کنند.

تکسلنگ