الگوریتمی، کارمند زیادی


الگوریتمی، چنبره الف


الگوریتمی، چنبره ب


پیاده‌سازی، گلدان رهنما کالج


پیاده‌سازی، گیت شخصی


پیاده‌سازی، فرش دست‌باف


لینوکس، Directory Checksum


لینوکس، Log Rotation


لینوکس، Myfind


دیتابیس، زمانبندی