الگوریتمی - مقسوم‌علیه‌های دردسرساز


الگوریتمی - هیچ‌وقت مغرور نشو!


پایگاه‌ داده - بیپ‌تونز


لینوکس - دانلود سریال


پروژه‌ای - رنگ‌آمیزی مکعب - جاوا


پروژه‌ای - رنگ‌آمیزی مکعب - پایتون


پروژه‌ای - واحد حفاظت و امنیت - جاوا


پروژه‌ای - واحد حفاظت و امنیت - پایتون


پروژه‌ای - چیراکسی؟ - جاوا


پروژه‌ای - چیراکسی؟ - پایتون


پروژه‌ای - تردکاری - جاوا


پروژه‌ای - تردکاری - پایتون


پروژه‌ای - رصد مشتریان - جاوا


پروژه‌ای - رصد مشتریان - پایتون


فرانت‌‌اند - صفحه‌ی پاسخگو


فرانت‌اند - نمودار ساده