زورو سرور می‌خرد


زورو تقلب می‌کند


زورو دنباله می‌فروشد


نمره دهی سوالات