برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
سوال برنامه نویسی برنامه نویسی سوال جدول ضرب گنده مثلث خیام پاسکال کم ارزشترین رقم 9 نیست! وسط صندلی عقب نرمش جدول
۱ no_break ۱
۱
۱
۲
۱
۱
۶
۲ batri lo ۲
۱
۱
۴
۱
۱
۶
۳ کفتر سخنگو ۱
۱
۱
۲
۱
۲
۶
۴ AMG ۲
۱
۱
۲
۱
۱
۶
۵ Violets ۱
۱
۱
۳
۲
۲
۶
۶ Just for Hichi ۱
۱
۱
۷
۱
۱
۶
۷ Empty, Useless Brains ۱
۱
۱
۳
۴
۲
۶
۸ نوه عمو یادگار ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۶
۹ HasTeam ۳
۱
۱
۴
۱
۱
۶
۱۰ Z & S ۳
۱
۱
۳
۲
۱
۶
۱۱ باشه! ۳
۱
۲
۷
۲
۱
۶
۱۲ Anti_Wizard ۱
۱
۱
۴
۲
۱
۶
۱۳ کله پوکان باهوش ۳
۱
۱
۹
۱
۱
۶
۱۴ ;--null ۱
۱
۱
۲
۱
۲
۶
۱۵ کاکتوس ۱
۱
۱
۸
۷
۲
۶
۱۶ phoenix ۱
۱
۱
۳
۲
۱
۶
۱۷ َُSAYNA ۱
۱
۱
۷
۳
۸
۶
۱۸ Event ۱
۱
۲
۱۱
۵
۱
۶
۱۹ Noobs ۱
۱
۱
۱
۱
۴
۶
۲۰ BrutalCode ۱
۴
۳
۱۳
۱
۱
۶
۲۱ DamBusters ۱
۲
۱
۱۰
۱
۱
۶
۲۲ PioneerSama ۱
۱
۱
۲
۱
۳
۶
۲۳ Just 4 Lunch! Again ۱
۱
۱
۶
۱
۱
۶
۲۴ a^2 ۲
۱
۱
۳۲
۶
۲
۶
۲۵ PioneerAUT ۴
۱
۱
۱۵
۲
۱۵
۶
۲۶ random()coders ۱
۱
۱
۱
۱
۱
۶
۲۷ codeinjection ۱
۱
۱
۶
۲
۱
۶
۲۸ شاپور اول ۷
۱
۱
۱۱
۲
۲
۶
۲۹ web 🕸 spider ۳
۱
۲
۳
۲
۴
۶
۳۰ Bees ۱
۱
۱
۷
۱
۱
۶
۳۱ Why Do We Fall? ۱
۱
۱
۲
۱
۱
۶
۳۲ CodeCup o HarChi Ke Hast ۱
۱
۱
۱
۲
۱
۶
۳۳ HALK1 ۱
۱
۱
۳
۱
۱
۶
۳۴ Yummy_Code ۱
۱
۱
۶
۲
۱
۶
۳۵ mema ۳
۱
۱
۶
۴
۲
۶
۳۶ Encrypted ۱
۱
۱
۵
۱
۱
۶
۳۷ نیمرو ۱
۱
۱
۳
۱
۱
۶
۳۸ NULL ۲
۱
۱
۷
۲
۲
۶
۳۹ anonymous ۱
۱
۱
۴
۲
۲
۶
۴۰ CF ۱
۱
۱
۲۰
۳
۱
۶
۴۱ phelat&sajjadintel ۱
۱
۱
۶
۴
۱
۶
۴۲ پدیده شاندیز ۱
۱
۱
۶
۲
۱
۵
۴۳ Best Coders ۲
۱
۱
۲
۴
۱
۵
۴۴ TJComClub5 ۱
۱
۱
۱۵
۱
۲
۵
۴۵ ARCHNOVIL ۱
۱
۱
۳
۲
۶
۵
۴۶ Religious Man ۱
۱
۱
۴
۱
۵
۵
۴۷ bd ۱
۱
۱
۶
۱
۱
۵
۴۸ genius ۲
۱
۱
۵
۱
...
۵
۴۹ JProgrammers ۱
۲
۱
۶
۱
۱
۵
۵۰ Code processing ۲
۱
۱
۱۳
۳
۲
۵
۱۱۰ شرکت‌کننده