برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
زینی گال تتریس نیمبو درایو چی‌سون؟ دیتای‌ بزرگ درخت سینا پروسه‌ی بد
۱ محمدکاظم فقیه ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۱۱۱
۰
۳۰۰
۱۲۱۱
۲ کیوان رضائی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۴۲
۱۵۰
۱۶۰
۱۱۵۲
۳ امین برجیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۰
۳۰۰
۱۱۰۰
۴ سید علیرضا حسینی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
۰
۳۰۰
۱۱۰۰
۵ علیرضا اسدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
...
۳۰۰
۱۱۰۰
۶ danial erfanian ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۱۲۸
۰
۱۶۰
۱۰۸۸
۷ محمدامین رئیسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۱۱۱
...
۱۶۰
۱۰۷۱
۸ محمد محسن محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۹۴
...
۱۶۰
۱۰۵۴
۹ parsa ghorbani ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۶۸
۰
۱۶۰
۱۰۲۸
۱۰ محمد محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۱۵۰
۶۰
۱۰۱۰
۱۱ ArshiA Akhavan ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۱۵۰
۶۰
۱۰۱۰
۱۲ امیرحسین عباسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۵۱
۱۵۰
...
۱۰۰۱
۱۳ محمد سجاد نجاتی ۱۰۰
...
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۰۰
۱۰۰۰
۱۴ مسعود اقدسی‌فام ۱۰۰
...
۱۵۰
۲۶۵
۱۵۰
۰
...
۳۰۰
۹۶۵
۱۵ امین روانبخش ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۰
۱۶۰
۹۶۰
۱۶ احمد سلیمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۰
۱۶۰
۹۶۰
۱۷ محمدمهدی عرفانیان ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
۱۶۰
۹۶۰
۱۸ هادی اثناعشری ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
۰
۱۶۰
۹۶۰
۱۹ محمد امین قاسم زاده ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
۱۶۰
۹۶۰
۲۰ امیر معینی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
۱۶۰
۹۶۰
۲۱ محمدجواد اکبری ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۱۵۰
...
۹۵۰
۲۲ کیان الیاسی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
۰
۹۵۰
۲۳ Mahan Zendedel ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۱۵۰
...
۹۵۰
۲۴ سیدمحمد غفاریان ۱۰۰
۰
۰
۳۰۰
۱۵۰
۸۵
۰
۳۰۰
۹۳۵
۲۵ علي الهي ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۱۳۰
۱۵۰
۱۵۴
۱۵۰
۰
۹۳۴
۲۶ سیدمحمد سیدجوادی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۱۲۸
۰
...
۹۲۸
۲۷ احسان منتهایی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۷۰
۱۵۰
۹۴
...
۶۰
۹۲۴
۲۸ محمد خلجی ۱۰۰
...
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
...
۲۲۰
۹۲۰
۲۹ سام مصلح ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۳۰
۱۵۰
...
...
۱۶۰
۸۹۰
۳۰ مهدی مالوردی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۸۵
...
...
۸۸۵
۳۱ امیرعلی کابلی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۳۵
۱۵۰
...
۱۵۰
...
۸۸۵
۳۲ سمانه شاه محمدی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۲۱۵
۱۵۰
...
...
۱۶۰
۸۷۵
۳۳ محسن دهقان کار ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۶۸
۰
...
۸۶۸
۳۴ فرزام زهدی نسب ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۶۸
۰
۰
۸۶۸
۳۵ علیرضا توکلی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
...
۶۰
۸۶۰
۳۶ الیاس اسماعیلی ۱۰۰
۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
۱۶۰
۸۶۰
۳۷ علی علی آبادی ۱۰۰
۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
...
۱۶۰
۸۶۰
۳۸ حمیدرضا شریف زاده ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۰
۶۰
۸۶۰
۳۹ محمد امین سالارکیا ۱۰۰
۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
۱۶۰
۸۶۰
۴۰ سروش وفایی تبار ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
...
۶۰
۸۶۰
۴۱ رضا یاربخش ۱۰۰
...
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
...
۱۶۰
۸۶۰
۴۲ کیارش گل زاده ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۵۱
...
...
۸۵۱
۴۳ آریا آبیلی ۱۰۰
۰
۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
۳۰۰
۸۵۰
۴۴ Reza Ashtiani ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۴۲
۰
...
۸۴۲
۴۵ صابر ظفرپور ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۱۷
۰
...
۸۱۷
۴۶ Mohammad Mahdavi ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۰
...
۸۰۰
۴۷ سید مهدی صادق شبیری ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
...
...
...
۸۰۰
۴۸ ساجد کریمی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
۰
...
۸۰۰
۴۹ محسن ايمانى ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
...
۸۰۰
۵۰ محمد جواد کاشی ۱۰۰
۱۰۰
۱۵۰
۳۰۰
۱۵۰
۰
...
...
۸۰۰
۷۴۳ شرکت‌کننده