برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
جواب برگشتی فرم ثبت نام
۱ مشهود فرح روز ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ محمد مهدی اصغری ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ احمد شفیع زاده ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ سعید معصومی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ hesam mosleh ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ محمد مهدی نوری ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ Parsa Hejabi ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ مهدی خیامی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ سیدمهران عبقری ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ Nima Ebrazeh ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ mars ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ محسن دهباشی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ محمد امیدوار طهرانی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ shuaib karimi ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ Behrad Ravanbod ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ Ali Mohammadi ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ سجاد آروین ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ ‌Baset Esmaeili ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ علیرضا بیطاری ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ عباس اویسی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ امیرحسین اسدی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ ایمان صدریان ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ آرمین حسن پور ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ فهیمه زیودار ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ محسن فدایی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ میثم حدیقه ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ ابوالفضل - ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ Amirmohammad Zarif ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ Iman Ahrari ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ محمدامین بهمنی ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ رضا بیات ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ یاشار پورمحمد ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۱ shahab yousefi ۵۰
۱۲۰
۱۷۰
۳۴ Aref Jazayeri ۳۳
۱۲۰
۱۵۳
۳۵ سید محمدامین ذوالاکتافی ۰
۱۲۰
۱۲۰
۳۵ امین شریفی ۰
۱۲۰
۱۲۰
۳۷ Nima Mohammadi ۳۳
۸۰
۱۱۳
۳۸ دانیال کریمی ترشیزی ۵۰
۴۰
۹۰
۳۹ محمدامین آقابابایی بنی
...
۸۰
۸۰
۴۰ صادق محبی ۵۰
...
۵۰
۴۰ مهرداد سیفی ۵۰
...
۵۰
۴۰ farzan salimian ۵۰
...
۵۰
۴۰ مهدی علی پور ۵۰
...
۵۰
۴۰ علی حیدری ۵۰
...
۵۰
۴۰ صادق شاهرودی ۵۰
...
۵۰
۴۰ امیر بختیاری ۵۰
...
۵۰
۴۰ محمد مهدی نجفعلی خوانساری ۵۰
...
۵۰
۴۰ پوریا دهقان برنجی ۵۰
...
۵۰
۴۰ ریحانه شریف‌زاده ۵۰
...
۵۰
۵۰ سید حسین اکبری
...
۴۰
۴۰
۸۸ نفر