برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
رشته فیبوناچی دومینوها سامانه ثبت نسخه دارویی گنده آمار مسابقه صفا سازماندهی رسانه تاکسی و معتاد پردازش و پردازش‌گر
۵۱ مصطفا ص ۷۰
۱۰۰
...
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۲۰
...
۷۷۱
۵۲ علی میرلو ۷۰
۱۰۰
۰
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۲۶
...
۷۶۴
۵۳ ahmadreza marashi ۷۰
۱۰۰
...
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۷۶
۲۴
۷۵۱
۵۴ Hojjat Hajizade ۷۰
۱۰۰
۶۱
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۷
...
۷۴۸
۵۵ سعید طهماسبی ۷۰
۱۰۰
۰
...
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۱۲۱
...
۷۴۱
۵۶ سینا عباسی ۷۰
۱۰۰
...
۱۰۶
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۰۱
...
۷۲۷
۵۷ آترین آریا ۷۰
۱۰۰
۱۲۳
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۷۸
...
۷۲۱
۵۸ آرمین افضلی ۷۰
۱۰۰
۷۶
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۲۲
...
۷۱۸
۵۹ amin jahani ۷۰
۱۰۰
۹۲
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۰۴
...
۷۱۶
۶۰ امیرحسین باوند ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۷۰
۲۴
۷۱۴
۶۱ سروش عمران پور ۷۰
۱۰۰
۱۶۹
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۲۴
...
۷۱۳
۶۲ امیرعلی کابلی ۷۰
۱۰۰
...
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۵
۰
۷۰۳
۶۳ امیرحسین یاوری ۷۰
۱۰۰
۱۵۳
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۹۹
...
۷۰۳
۶۴ امیر رضا کاظمی ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۴۶
۲۴
۶۹۰
۶۵ آریان میکائیلی ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۸
...
۶۸۸
۶۶ بهراد ذبیحی ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۷
...
۶۸۷
۶۷ علی عوفی ۷۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۷
...
۶۸۷
۶۸ مجتبی جعفری ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۶۷
...
۶۸۷
۶۹ محمدرضا جعفرزاده ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۵۸
...
۶۷۸
۷۰ Pouria ZamaniNezhad ۷۰
۱۰۰
۱۰۷
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۴۸
...
۶۷۵
۷۱ Arian Banaee ۷۰
۱۰۰
...
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۲۲
...
۶۷۳
۷۲ محمدحسین مخصوصی ۷۰
۱۰۰
۰
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۵۳
...
۶۷۳
۷۳ مهدی خوش طینت ۷۰
۱۰۰
۰
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۹۳
۴۱
۶۷۲
۷۴ امیررضا اکبری ۷۰
۱۰۰
۰
۷۵
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۷۴
...
۶۶۹
۷۵ یوسف آجودانی ۷۰
۱۰۰
...
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۱۶
...
۶۶۷
۷۶ نیما وحیدی فردوسی ۷۰
۱۰۰
...
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۲۹
...
۶۶۷
۷۷ مهران حسین زاده ۷۰
۱۰۰
...
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
۰
۲۲۶
...
۶۶۴
۷۸ محمد رسول قاسمی مفرد ۷۰
۱۰۰
...
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۱۳
۰
۶۶۴
۷۹ زانا رحمانی ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۴۴
...
۶۶۴
۸۰ mohammadmahdi abdollahpoor ۷۰
۱۰۰
۱۳۸
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۹۹
...
۶۵۷
۸۱ الیاس اسماعیلی ۷۰
۱۰۰
...
۳۱
۱۰۰
۱۵۰
۰
۲۰۱
۰
۶۵۲
۸۲ Jafar BalaliMoghadam ۷۰
۱۰۰
...
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۰۸
...
۶۴۶
۸۳ روژین نوبهاری ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۱۷
...
۶۳۷
۸۴ عرفان ميان محله ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۱۴
...
۶۳۴
۸۵ علیرضا اکبری ۷۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۱۳
...
۶۳۳
۸۶ پارسا صدری سینکی ۷۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۹۹
...
۶۳۱
۸۷ شایان رنجبرزاده ۷۰
۱۰۰
۰
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۰۸
...
۶۲۸
۸۸ محمد رضا عرب زاده ۷۰
۱۰۰
...
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۶۳
۲۴
۶۲۵
۸۹ علیرضا آزادبخت ۷۰
۱۰۰
۱۵۳
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۷
۲۴
۶۲۴
۹۰ امیرحسین دهقان ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۲۰۱
...
۶۲۱
۹۱ Amir Hasan Fathi ۷۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
...
...
۶۲۰
۹۲ سیدمحمد سیدجوادی ۷۰
۱۰۰
...
۴۹
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۵۰
...
۶۱۹
۹۳ Milad Ghafouri ۷۰
۱۰۰
۰
۱۸
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۷۸
...
۶۱۶
۹۴ amir mhp ۷۰
۱۰۰
۱۵۳
...
۱۰۰
۰
...
۱۹۰
...
۶۱۳
۹۵ محمد حسن پور ۷۰
۱۰۰
۷۶
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۰۹
...
۶۰۵
۹۶ رضا بقایی نژاد ۷۰
۱۰۰
...
۱۲
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۶۹
...
۶۰۱
۹۷ امیرحسین مهدی نژاد ۷۰
۱۰۰
۴۶
...
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۳۵
...
۶۰۱
۹۸ MohammadHossein Vafaei ۷۰
۱۰۰
...
۰
۱۰۰
۰
۹۰
۲۱۶
۲۴
۶۰۰
۹۹ ata jadid ahari ۷۰
۱۰۰
۰
۰
۱۰۰
۱۵۰
...
۱۷۸
...
۵۹۸
۱۰۰ alireza safafard ۷۰
۱۰۰
۰
۰
۰
۱۵۰
...
۲۷۶
۰
۵۹۶
۴۵۸ شرکت‌کننده