برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان امتیاز
تطابق رشته مرید تنبل اسم فامیل پرانتزکوبی قله‌ی ترافیک روی درخت رباتْ کریم رمز عبور
۱ تموم شد رفت ۱
۱
۲
۱
۲
۲
۳
۷
۲ 4815162342 ۱
۱
۱
۲
۲
۲
۱
۷
۳ Fireworks Unlimited ۱
۲
۳
۱
۳
۲
۵
۷
۴ به یاد داش رانتایم ۱
۲
۳
۲
۳
۲
۴
۷
۵ گم‌گشته ۱
۱
۱
۱
۲
۱
۵
۶
۶ Hash_Array ۱
۲
۱
۵
۲
۱
...
۶
۷ نزد وی ۲
۱
۱
۱
۱
۲
...
۵
۸ . ۱
۱
۱
۱
۲
۱
...
۵
۹ Gone babe ۲
۱
۱
۳
۳
۱
...
۵
۱۰ عمو ریزه! ۱
۱
۳
۱
۳
...
...
۵
۱۱ Bananas ۱
۱
۱
۲
۱
...
...
۵
۱۲ تو کدکاپ ۱
۱
۲
۴
۲
۲
...
۵
۱۳ Strawberry ۱
۲
۱
۲
۲
...
...
۵
۱۴ Monsters ۱
۱
۲
۲
۱
...
...
۵
۱۵ easy ۱
۳
۲
۱
۲
۱
...
۵
۱۶ asdf ۱
۱
۱
۱
۱
...
...
۴
۱۷ footi ۱
۱
۱
۳
۳
...
...
۴
۱۸ کام شاد ۱
۳
۱
۱
۱
...
...
۴
۱۹ گلابی ۱
۱
۴
۱
...
...
...
۴
۲۰ Guy Sensei ۱
۲
۱
۲
...
...
...
۴
۲۱ FerFeryz ۱
۱
۲
۱
۳
...
...
۴
۲۲ Deadly ۱
۵
۱
۲
...
...
...
۴
۲۳ کف ایکس ۱
۱
۱۹
۳
...
...
۲
۴
۲۴ دودو ۱
۲
۱
...
۱
...
...
۳
۲۵ Fork ۲
۳
۲
۴
...
...
...
۳
۲۶ قضیه کوچک ممد ۱
۲
۱
...
...
...
...
۳
۲۷ Sed Khosro ۲
۱
۱
۳
...
...
...
۳
۲۸ Khabaloocoders ۳
...
۱
۲
...
...
...
۳
۲۹ حسن مو فرفرى ۱
۱
...
۱
۴
...
...
۳
۳۰ lammers ۱
۳
۱
...
...
...
...
۳
۳۱ حالا لالای لالای ۲
۳
۳
...
...
...
...
۳
۳۲ Joystick ۱
۱
۲
...
...
...
...
۳
۳۳ ته دیگ ۲
۲
۵
۱
...
...
...
۳
۳۴ Komite tasmim migire ۱
۳
۲
...
...
...
...
۳
۳۵ گنجیشک ۲
۲
۵
...
...
...
...
۳
۳۶ Amusement_Park ۲
۲
۱
...
...
...
...
۲
۳۷ Delete Account ۱
...
۲
...
...
...
...
۲
۳۸ Doofenshmirtz Evil Inc. ۲
...
۱
۲
...
...
...
۲
۳۹ Firtel ۱
...
۱
۱
...
...
...
۲
۴۰ STTS ۱
۱
۱
...
...
...
...
۲
۴۱ 2023 ۱
۲
۱
۳
...
...
...
۲
۴۲ کاکتوس قهرمان ۲
...
۱
۱
...
...
...
۲
۴۳ friends ۱
۲
...
۴
...
...
...
۲
۴۴ كلاغ ۱
...
۱
...
...
...
...
۲
۴۵ noob and noober ۲
...
۴
۲
...
...
...
۲
۴۶ Chet ۲
۱
۲
...
...
...
...
۲
۴۷ کلم پلو ۱
۱
۵
۴
...
...
...
۲
۴۸ Panda ۳
...
۲
...
...
...
...
۲
۴۹ Blank ۱
۱۴
۴
...
...
...
...
۲
۵۰ نوازش ۱
...
۲
...
...
...
...
۲
۸۸ شرکت‌کننده