برای مشاهد کامل جدول به طرفین بکشید.
رتبه نام سؤالات زمان نمره
برنامه‌نویس شویم (تا پایان جلسه اول) اعداد کامل (تا پایان جلسه دوم) رشته در رشته (تا پایان جلسه سوم) بانکداری (تا پایان جلسه چهارم) ماتریس (تا پایان جلسه ششم) ماشین‌سازی (تا پایان جلسه ششم) مدرسه موش‌ها (تا پایان جلسه 7ام) قفس پرندگان (تا پایان جلسه 7ام) مساحت متوازی الاضلاع (تا پایان جلسه 7ام) کمپانی جاواکاپ (تا پایان جلسه 7ام) نام‌گذاری (تا پایان جلسه 9ام) اشکال هندسی (تا پایان جلسه 10ام) کارخانه اسباب‌بازی (تا پایان جلسه 10ام) لیست حقوق (تا پایان جلسه 11 ام) فروشگاه لباس (تا پایان جلسه 12 ام) کتابخانه (تا پایان جلسه 13ام) شبیه‌سازی آسانسور (آزمون واحد) احیای سیستم بانکی (آزمون واحد) آش مامان‌جون (تا پایان جلسه 14ام) صف دوطرفه (تا پایان جلسه 14ام) مخزن اشیا (تا پایان جلسه 15ام) فایل نمرات (تا پایان جلسه 16ام) از تولید به مصرف (تا پایان جلسه 17ام) کپی با بازتاب (تا پایان جلسه 19ام) فروشگاه اینترنتی (تا پایان جلسه 20ام)
۱ فرهاد عنایتی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ جواد اکبری ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ محمدجواد دارسنج ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ محمدرضا بهرامی اصل ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ مهدی جباری ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ امیر حسین پاشائی هیر ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ علی سیلانه ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ میثم سلامی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ محمدمهدی تیموریان ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ محمد حقیقی پور ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ نازنین روزبهانی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ علیرضا اسدی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ امیر حسین زارعی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ محمد حاتم شعار ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ شهاب رنجبری ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ ریحانه باباخانی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ سید احسان مداحی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ امیرحسین ایزدی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۱ محمد هاشمی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۹۰
۲۰ فائزه خوبی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۲۷
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۸۷
۲۱ محمدرضا ترکمان ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۱۶
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۲۳
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۷۹
۲۲ یاشار پناهی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۴۶
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۲۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۷۶
۲۳ مهرداد هادي فر ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۶۰
۲۴ Alireza A ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۵۰
۲۵ فاطمه ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۷
۲۸
۴۰
۳۰
۴۰
۲۶
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۶۳۱
۲۶ مصطفی رنجبر ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
...
...
۶۳۰
۲۷ nader abolfazli ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۲
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
...
...
۶۲۷
۲۸ Hamed Bahramiyan ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۳۶
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۵
۲۰
۳۰
...
۶۲۶
۲۹ فرشته ربیعی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
...
...
...
۶۱۰
۳۰ الناز منصوری ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۰
...
۲۲
۳۰
۶۰۷
۳۱ مرتضی پاینده ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۲۳
۰
...
۲۰
۰
۳۰
۵۸۸
۳۲ محمدرضا چالاک سیرت ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۲
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
...
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
...
۳۵
...
...
۳۰
۵۸۷
۳۳ امین انوری سرور ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۲۶
...
۳۵
۱۰
...
...
۵۸۶
۳۳ محمد معظمی گودرزی ۱۰
۲۰
۲۲
۲۰
۳۰
۲۵
۱۶
۱۹
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۲۲
۲۰
۵۰
۳۶
۴۰
۳۰
۴۰
۲۶
۳۰
۲۵
۲۰
...
...
۵۸۶
۳۵ ms.keykha75 ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۳۵
۳۰
...
۲۵
۲۰
...
...
۵۸۵
۳۶ alireza beanam moghadam ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۰
...
...
...
۵۷۵
۳۶ مهدی قهاریان ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
...
...
...
...
۵۷۵
۳۶ Bubak ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۰
۳۰
...
...
...
۵۷۵
۳۶ محمد حسین حیدرزاده ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
...
...
...
...
۵۷۵
۴۰ وحید صانعی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۲۶
۰
...
۲۰
...
...
۵۶۱
۴۰ ایلیا گرامند ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۱۶
...
...
...
...
۵۶۱
۴۲ Atefeh Seyyedali
...
...
...
...
...
...
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۳۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۵۵۵
۴۳ علی خالقی رحیمیان ۱۰
۲۰
۱۵
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۱۹
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۰
۲۰
۴۶
...
۴۰
۳۰
۲۶
۳۰
۰
۳۵
۲۰
۳۰
۳۰
۵۵۱
۴۴ Hamed Moosaei ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
۰
۵
...
...
...
۵۵۰
۴۵ Hadi Gholami ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۱۲
۲۵
۲۰
۲۲
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۳۶
۴۰
۳۰
۴۰
۲۶
...
۳۰
۲۰
...
...
۵۴۶
۴۶ فرهاد زارع ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
...
...
...
...
...
۵۴۵
۴۶ 😋 ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
...
...
...
...
...
۵۴۵
۴۸ علی رشیدی ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۲۷
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
...
...
...
...
...
۵۴۲
۴۹ سینا حسین کوچک ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۴۰
۴۰
۳۰
۴۰
۲۶
...
...
...
...
...
۵۴۱
۴۹ mhs java ۱۰
۲۰
۳۰
۲۰
۳۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۰
۲۰
۳۰
۲۰
۵۰
۳۶
۴۰
۳۰
۴۰
۳۰
...
...
...
...
...
۵۴۱
۱۱۴۹ نفر