آلفا قنطورس - C / JS


عدد خوب - Python / Ruby


کاشی‌های نمکستان - Go / Node.js


مصائب کامبیز - C# - PHP


نقاشی - ++Java / C


کلاس کد! - C++ / Perl


باغچه رز - Node.js / Swift


سماق‌فارم - C# / JS


گراف کشی - Go / PHP


ایزی لیگ - Python / Java


کدمستر - Perl / Java


مجموعه بازی ۲! - #C++ / C


پشنج پلاس - Go / Ruby


مسیر اول - Swift / C


رشته بلند - Python / PHP