کاکتوس‌های پردردسر - C/Swift


بازی - C#/Go


بارکد - Python/JS


نقطه‌بازی - Java/PHP


محاسبه - Go/Ruby


رشته موردعلاقه - C++/Perl


معادله‌های پیچیده - Python/Node.js


هوش موسیقیایی - #PHP/C


چرت - Haskell/C


مسابقه آشپزی - Ruby/JS


جوراب‌ها - Perl/Swift


دیتابیس - C++/Java