هندونه‌خوری


پاکسازی


زیربازه


جایگشت پدربزرگ


افراز


نابه‌جایی


دو درخت