نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera و شاززز
مسابقه المپیادی ۲
۱۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۳ ۱۳۶
Quera
Quera Connect 7 - Android - Extended
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۳۶۲
Quera
Quera Connect 7 - Android
۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰ ۴ ۲۹۴
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۱)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۴۷
انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
مسابقه شماره ۲۵ (بر اساس APL) (سطح ۲)
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۰ ۵ ۱۸۶
جاواکاپ
جی‌کل ۸
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۳ ۷۳
Quera
Quera Amirkabir Challenge
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰ ۱۲ ۱۳۷
Quera
Quera Connect 6 - PHP/Laravel - Extended
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۶ ۲۶۶
Quera
Quera Connect 6 - PHP/Laravel
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۶ ۲۳۳
Quera
Quera Connect 5 - Python/Django
۳۱ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۶ ۲۰۰
۱۰ از ۱۳۱ مسابقه