نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Quera Connect 10 - Front-End - Extended
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۵ ۷۲۱
Quera
Quera Connect 10 - Front-End
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰ ۵ ۶۷۲
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی دوم
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۳۱۴
کمیته ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۶ - آزمون نهایی اول
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۴۳۷
متن اول آریا
First Source Challenge - Quera Connect 9
۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ ۶ ۱۰۹۳
Bisphone
Bisphone Challenge - Quera Connect 8
۲۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰ ۵ ۱۱۳۹
Quera و شاززز
مسابقه‌ی المپیادی ۴
۲۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۰۳
رهنما
رهنما کالج
۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۱۱ ۱۷۵۵
Quera و شاززز
مسابقه‌ی المپیادی ۳
۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۹۱
شرکت سحاب پرداز
Nimbo
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ ۹ ۱۳۶۴
۱۰ از ۱۳۱ مسابقه