نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۱
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
۰ ۱۸۱ ثبت‌نام در رویداد
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۲
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
۰ ۱۸۱ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
Codecup 4 - Algorithm
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۷ ۱۳۸۸
Quera
Codecup 4 - React-Native - Warm-Up
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۱ ۳۱۱
Quera
Codecup 4 - Laravel - Warm-Up
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۳۸۱
Quera
Codecup 4 - PHP
۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۵ ۵ ۶۵۷
Quera
Codecup 4 - Front-End - Warm-Up
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۵۴۷
Quera
Codecup 4 - Django
۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۵ ۳۴۱
Quera
Codecup 4 - Android
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۵ ۴ ۶۶۱
Quera
Codecup 4 - Python
۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۰ ۵ ۱۰۳۸
Quera
Codecup 4 - Django - Warm-Up
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۳۲۰
Quera
Codecup 4 - PHP - Warm-Up
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۵ ۲ ۶۲۵
۱۰ از ۱۳۶ مسابقه