نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۱
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
۰ ۱۸۲ ثبت‌نام در رویداد
دانشگاه تهران
بُل‌تات - روز ۲
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
۰ ۱۸۲ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
مسابقه شماره ۶
۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۱۳۳
Quera
مسابقه شماره ۵
۱۸ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۱۷۲
Quera
مسابقه شماره ۴
۱۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰ ۵ ۱۵۲
Quera
مسابقه شماره ۳
۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۰ ۵ ۱۷۵
Quera
مسابقه شماره ۲
۲۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰ ۵ ۱۱۹
Quera
مسابقه شماره ۱
۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۰ ۵ ۲۰۹
۶ از ۱۳۶ مسابقه