زودتسک
Digital P2P Platform
ارائه خدمات روزمره
۱۳۹۵
۱-۱۰ نفر

زودتسک

با داشتن تجربه در راه ندازی چند استارتاپ در حوزه های مختلف تکنولوژی و خدمات، ما به دنبال گسترش و همکاری تیممان با کمک افراد نخبه دیگر هستیم. 

 

P2P SOD Platform

ما به دنبال ایجاد تحولی اساسی بر نحوه زندگی مردم با استفاده از ابزار و بستری نوین هستیم.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
JavaScript PHP Android iOS MySQL Laravel Bootstrap 4 Material Design RESTful URL

دانشگاه شریف، مجتمع خدمات فناوری، شتابدهنده شریف