futureside
شرکت نرم افزاری و توسعه اپلیکیشن های ابری
واقعیت مجازی و توسعه وب
۱۳۹۳
۱-۱۰ نفر

همکاری در پروژه های بین المللی

ما یک تیم توسعه نرم افزارهای ابری در وب هستیم که بیش از یک سال است بر چند پروژه واقعیت مجازی متمرکز شده ایم. دست آوردها در این حوزه چشمگیر بوده است. پروژه های کنونی ما به شکل یک همکاری بین المللی انجام می شود و انتقال فناوری، یادگیری، کار در مقیاس و استانداردهای بین المللی مهمترین نقاط قوت محیط کار تیم ما است.

شرکت توسعه وب و واقعیت مجازی

ما یک تیم توسعه نرم افزارهای ابری در وب هستیم که بیش از یک سال است بر چند پروژه واقعیت مجازی متمرکز شده ایم. دست آوردها در این حوزه چشمگیر بوده است. پروژه های کنونی ما به شکل یک همکاری بین المللی انجام می شود و انتقال فناوری، یادگیری، کار در مقیاس و استانداردهای بین المللی مهمترین نقاط قوت محیط کار تیم ما است.

تکنولوژی‌های مورد استفاده
JavaScript jQuery C++ WordPress HTML5 CSS3 OpenGL Github BitBucket Jira Unity 5 Unreal Engine4 Google Api Nodejs Client

همدان - خیابان طالقانی - خیابان فرهنگ - ساختمان مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بوعلی سینا